Subventii de stat pentru constructia de locuinteMinisterul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) derulează Programul naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate personală, prin acordarea de subvenţii de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinţei construite, dar nu mai mult de 15.000 euro.

Schema de funcţiona­re a programului este următoarea: persoanele eligibile care doresc să construiască o locuinţă prin credit pot primi o subvenţie de la stat.

Aceasta se acordă după finalizarea lucrărilor, suma fiind virată direct la bancă, rambursând o parte din credit.

MDRT stabileşte în fiecare an un buget pentru acest program. De­cizia de a acorda subvenţia bene­ficiarilor eligibili ţine de administraţiile locale, de pe raza terenului pe care urmează a se construi.

Cu alte cuvinte, dacă un bucureştean doreşte să construiască la Braşov o locuinţă, trebuie să depună o cerere pentru obţinerea subvenţiei la primăria Braşov.

Când se obţin banii?

Subvenţia se plăteşte după finalizarea şi recepţionarea locuinţei. Beneficiarul subvenţiei nu va încasa efectiv banii, ci primăria va vira suma respectivă la bancă pentru rambursarea unei părţi din credit.

În acest scop, trebuie depuse la primărie următoarele documente:

a) o copie a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru locuinţă;

b) un exemplar autentic sau o copie autentificată a procesului-verbal de predare-primire a locuinţei;

c) un extras la zi al contului precizat în scrisoarea bancară.

Pe baza documentelor, consiliile locale solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri pentru plata subvenţiilor către soli­citanţi.

Vânzarea locuinţei, înainte de a achita integral creditul contractat, se poate face numai cu acordul băncii şi numai după restituirea contravalorii subvenţiei obţinute, actualizată la zi cu inflaţia anuală.

Cine poate obţine subvenţia?

Subvenţia este acordată o singură dată şi numai în situaţia în care finanţarea locuinţei se face prin credit ipotecar pentru construcţie, inclusiv prin programul Prima Casă.

Nu se acceptă construcţia în regie proprie, ci numai cu o firmă specializată. De asemenea, în situaţia în care solicitantul apelează la dezvoltatori imobiliari, este foarte important să încheie un contract de construcţie şi nu unul de vânzare cumpărare.

Beneficiarii sunt tinerii până în 35 ani, care nu au mai deţinut niciodată o locuinţă sau, în cazul în care au deţinut, aceasta nu a fost mai mare de 50 mp. De asemenea, nici membrii familiei acestuia nu trebuie să deţină sau să fi deţinut o locuinţă în proprietate.

Pot primi subvenţie şi persoanele sau familiile rămase fără adăpost, cele evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile sau chiriaşii din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire.

Cum se depune cererea?

Cererile de subvenţie se adresează consiliilor locale care îşi exercită autoritatea în raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate terenurile pentru construcţiile de locuinţe.

Cererile se depun, de regulă, inainte de încheierea contractului de credit cu instituţiile financiar-bancare.

Împreună cu cererea, solicitanţii trebuie să mai depună şi următoarele documente:

a) copie autentificată după actul de identitate;

b) dacă este cazul, o adeverinţă eliberată de primarul unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu, care demonstrează că solicitantul şi familia acestuia au fost evacuaţi;

c) declaraţii notariale ale titularului cererii şi, respectiv, ale membrilor familiei în care să se specifice că nu mai deţin o altă locuinţă sau, în cazul în care deţin, aceasta nu este mai mare de 50 mp.

De asemenea, solicitantul trebuie să menţioneze în declaraţia la notar că imobilul pentru care urmează să primească subvenţia este prima locuinţă pe care o construieşte prin credit ipotecar şi că până la momentul solicitării nu a mai primit alt ajutor similar de la bugetul de stat.

d) extras de carte funciară din care să rezulte că solicitantul de subvenţie deţine un drept real sau de folosinţă asupra terenului pe care se realizează construcţia locuinţei;

e) documente de certificare ale constructorului (certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul comerţului şi obiectul de activitate, pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu);

f) o copie a contractului de construire a locuinţei;

g) graficul de execuţie a lucrărilor de construcţie;

h) un deviz general de cheltuieli, întocmit şi certificat de antreprenorul general.

Cum se procedează după ce se aprobă subvenţia?

Solicitările vor fi analizate de o comisie specială a primăriei, care va oferi răspuns, până la data de 5 a lunii următoare, la solicitările de subvenţie depuse în luna anterioară.

Pentru determinarea cuantumului subvenţiei se va avea în vedere valoarea locuinţei, stabilită prin însumarea cheltuielilor prezentate în devizul general al construcţiei, fără a cuprinde cheltuielile pentru obţinerea şi amenajarea terenului, cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor, garajele, indiferent de locul de amplasare al acestora, precum şi anexele gospodăreşti nelegate structural de clădire.

Beneficiarii admişi primesc o adeverinţă în acest sens, valabilă timp de 90 zile, cu care trebuie să se prezinte la bancă. În acest interval, aceştia trebuie să depună la primărie o serie de documente suplimentare, printre care:

- o copie a contractului de credit aferent finanţării construcţiei;

- o scrisoare emisă de instituţia creditoare prin care se acceptă ca subvenţia să fie plătită sub formă de rată la credit, în contul clientului, în momentul în care se face recepţia lucrărilor.

Sursa: Romanaia Libera

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...